کد: ۱۸۵۹

کپسول گاز صنعتی هانیول R-410A

  • این گاز مبرد در تجهیزات تهویه مطبوع و پمپ‌های گرمایی که از نو طراحی شده است کاربرد دارد. بنابراین به عنوان جایگزین گاز R22 نمی‌توان از آن استفاده کرد.
  • این مخلوط در کاربردهای تهویه مطبوع دارای ۶۰ درصد فشار بالاتر نسبت به گاز R22 می‌باشد
  • گاز مبرد فریونی R410A مخلوطی از گازهای مبرد فریونی ۵۰% گاز R32 ( دی فلوئورو متان ) و ۵۰% گاز R125 ( پنتا فلوئورو اتان ) می‌باشد
  • کاملا بی رنگغیر
  • گاز 11.3 کیلوگرم (در وزن های بیشتر سفارشی)رنگ کپسول یاسی
General Information
Item Specification
ASHRAE # R-410A
Class HFC
Refrigerant Type Azeotropic mixture
Typical Lubricant POE
Substitutes HCFC-22
Contains HFC-32 (50%), HFC-125 (50%)
Glide Near zero glide
Notes High pressure, high efficiency refrigerant designed for new equipment. NOT FOR RETROFITTING.
Physical Properties
Property Value
Chemical Name Difluoromethane, Pentafluoroethane
Chemical Notation CH2F2, CF3CHF2
Molecular Weight 72.6
Boiling Point @ 1 Atm, (°F) -60.6
Freezing Point @ 1 Atm, (°F) -247
Critical Temperature (°F) (ASTM D-1321) 160.44
Critical Pressure* (psia) 711.07
Saturated Liquid Density @ 86°F, (lb/ft3) 64.5
Specific Heat of Liquid @ 86°F, (Btu/lb•°F) 0.42
Specific Heat of Vapor @ Constant Pressure* (Cp), @ 86° and 1 Atm, (Btu/lb•°F) 0.17
Flammable range, %vol. in air (Based on ASHRAE Standard 34 with Match Ignition) None
ANSI/ASHRAE Standard 34-1992 Safety Group Classification A1