کد: ۶۸۷۶

پمپ پمپیران گریز از مرکز حلزونی EA

  • به منظور انتقال آب کشاورزی ، شهری و صنعتی – برای انتقال آب گرم تاسیسات گرمایشی و سرمایشی

دهش  100 تا 300 سانتیمتر  /   هد 5  تا 90 متر  /   دبی 40تا 1800 m3/h

درجه حرارت سیال با نوار آببندی: 10- تا 110 و با آببند مکانیکی 10- تا 140

فشار تست 12 بارِ