کد: ۱۶۶۵

شلنگ هیدرولیک

 • شیلنگ های هیدرولیک معمولا در دو سرشان کوپلینگ های فلزی برای اتصال به تجهیزات دارند.
 • شیلنگ های هیدرولیک اغلب طول عمر محدودی دارند امااگر نوع مناسب و سایز صحیح شیلنگ ها را انتخاب کنیم و به طور درستی از آن ها استفاده کنیم،
 • قطعا عمر بیشتری خواهند داشت.
 • در نتیجه طول عمر این شیلنگ ها به طرز استفاده از آن ها هم بستگی دارد
 • وسیله ای است که در یک سیستم هیدرولیک، مایعات را از نقطه ای به نقطه دیگر و یا از جزئی به جزء دیگر منتقل می کند.
 1. سایز شیلنگ: علاوه بر طول شیلنگ، قطر شیلنگ نیز بسیار مهم است.
  شیلنگ ها با اندازه قطر بیرونی شان اندازه گذاری می شوند.
  اگر قطر داخلی شیلنگ کم تر از حد باشد، عبور جریان محدود شده و این محدودیت داغ شدن روغن و تلفات فشار را در پی دارد.
  در نتیجه قطر داخلی و قطر خارجی شیلنگ از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
 2. حجم جریان روغن: برای تشخیص سایز شیلنگ باید حجم جریان روغن داخل شیلنگ را در نظر گرفت.
 3. دمای سیستم: هر شیلنگ بسته به نوع موادش رنج دمایی خاصی را می تواند تحمل کند که
  توسط سازنده مشخص می شود.
  برای انتخاب شیلنگ باید به دمایی که در سیستم داریم و دمایی که شیلنگ می تواند تحمل کند توجه کنیم چرا که
  اگر دمای سیال داخل شیلنگ از دمای مجاز بیشتر شود، می تواند خرابی به بار آورد.
 4. فشار کاری سیستم: فشاری که یک شیلنگ هیدرولیک می تواند تحمل کند باید برابر یا بزرگتر از حداکثر فشار کاری سیستم باشد.
  اگر فشار سیستم بالاتر از فشار مجاز شیلنگ باشد، باعث کاهش طول عمر شیلنگ و ایجاد خرابی می شود.
 5. جنس شیلنگ: جنس شیلنگ و مخصوصا جنس لوله داخلی شیلنگ بسیار اهمیت دارد چرا که
  باید با سیالی که حمل می کند سازگاری داشته باشد تا هم طول عمر شیلنگ کم نشود و
  هم سیال به تجهیزات دیگر آسیب نزند.
 6. کاربرد: معمولا سازندگان موارد کاربرد هر شیلنگ هیدرولیک و شعاع خمش مجاز را مشخص می کنند که
  باید با توجه به نوع کاربرد، شیلنگ مناسب را انتخاب کنیم.