فایرباکس ایستاده (جعبه آتشنشانی) FP401

ضخامت ورق ابعاد نوع رنگ
0/7-1-1/25-1/5 طبق سفارش مشتری پودری الکترو استاتیک

فایرباکس ایستاده (جعبه آتشنشانی) FP401