فایرباکس استیل (جعبه آتشنشانی) ST307

ضخامت ورق ابعاد نوع رنگ
0/7-1-1/25-1/5 روکار 20×74×90 / توکار 90×70×20 روکارایستاده 20×150×60 / توکار ایستاده 20×150×57 طبق سفارش پودری الکترو استاتیک

فایرباکس استیل (جعبه آتشنشانی) ST307