دستکش ایمنی تمام چرمی آستردار (ساق بلند)

  • جوشکاری (هوبارت)

دستکش ایمنی تمام چرمی آستردار (ساق بلند)